RODO

Ochrona danych osobowych w Stowarzyszeniu MONAR Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Lublinie

 

Szanowni Pacjenci
Dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej RODO.
W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych osobowych oraz na jakich zasadach będzie się to odbywało po 25 maja 2018 r. Poniżej znajdziecie Państwo podstawowe informacje na ten temat.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług medycznych, w tym serwisów telefonicznych i internetowej rejestracji. Przetwarzamy imiona, nazwiska pacjentów, imiona rodziców, PESEL, dane adresowe i kontaktowe (telefon, email), wizerunek, podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu i chorobowemu, miejsce zatrudnienia, dane medyczne w postaci historii choroby, przebiegu leczenia.

Kto będzie administratorem Państwa danych?

Administratorem Waszych danych jest Iwona Sztajner – dyrektor Poradni, adres: ul. Montażowa 16 20-214 Lublin. Inspektorem ochrony danych w MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Lublinie jest Pan Marcin Glinka, e-mail: iodo@monar.org, nr Tel: 22 530 62 89
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?
W zakresie danych osobowych niemedycznych podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO, zaś w przypadku danych o charakterze medycznym podstawą prawną jest art. 9 ust. 2 lit. a, h, i RODO

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

W szczególności przetwarzane przez nas dane osobowe służą ulepszaniu standardów opieki medycznej, realizowaniu działań profilaktycznych, diagnozy medycznej i opisowej, leczenia, realizacji działań terapeutycznych innych niż leczenie, poprawie jakości zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, zabezpieczeniu społecznemu, jak również dla celów statystycznych i archiwalnych, utrzymaniu bezpieczeństwa w placówkach medycznych oraz ochronie zdrowia pacjenta po uzyskaniu opieki medycznej.

Skąd pochodzą Państwa dane, które przetwarzamy?

Dane osobowe, które przetwarzamy pochodzą w większości od naszych Pacjentów – są one pozyskiwane przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia uzależnień. Dane te powstają także w czasie wykonywania naszej pracy – przy wywiadach, stawianiu diagnozy medycznej i opisowej, otrzymywaniu wyników badań, informowaniu nas o posiadanym prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym a przede wszystkim podczas leczenia i prowadzenia pracy terapeutycznej. Część danych pochodzi z rejestrów państwowych (NFZ), które dotyczą ubezpieczenia zdrowotnego i chorobowego.

Komu przekazujemy zgromadzone dane?

Przetwarzane przez nas dane są przekazywane organom państwowym w ramach systemu zabezpieczenia społecznego. NFZ-towi w ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych, innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą w zakresie zapewnienia diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, zakładom ubezpieczeń w związku z zawartą przez Panią/Pana umową. Dodatkowo dane przez nas pozyskane są przekazywane podmiotom finansującym realizacje naszych działań.

Jakie Państwo macie prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
1) jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, to ma Pani/Pan prawo do wycofania swojej zgody w każdym czasie, bez wpływu na przetwarzania dokonane przed wycofaniem zgody,
2) prawo żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
3) prawo żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
4) prawo żądania od Administratora usunięcia niektórych Pani/Pana danych osobowych,
5) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
7) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie MONAR Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Lublinie
Pani/Pana danych osobowych, jak również ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej, można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/132/224
Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Montażowa 16 20-214 Lublin