1. Programy finansowane przez Wydział Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta w Lublinie ze środków z Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin:
   • Udzielanie pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem i uzależnionym od alkoholu
   • Realizacja działań wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu
   • Zwiększanie dostępności świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu
   • Realizacja działań profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży mieszkających w obszarach szczególnego ryzyka
 1. Program finansowany przez Wydział Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta w Lublinie ze środków z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin:
   • Rozwijanie dostępu do leczenia ambulatoryjnego dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych
 1. „Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii:
   • Programy reintegracji społecznej i zawodowej adresowane do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.
   • Program ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na profilaktykę HIV, HCV, HBV i innych chorób zakaźnych wśród osób używających narkotyków.
   • Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.
 1. Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia
   • Realizacja programów wsparcia dla rodzin
   • Realizacja programów profilaktyki selektywnej
   • Realizacja programów profilaktyki wskazującej

Programy realizowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie

   • Wspieranie programów profilaktyki wskazującej w tym: poszerzanie programów o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w tym w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.
   • Udzielanie świadczeń terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol

Nasza działalność

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia, i Terapii Uzależnień w Lublinie istnieje od 1986 roku i jest placówką ambulatoryjną, udzielającą kompleksowej pomocy leczniczo-profilaktycznej w zakresie uzależnienia i innych problemów związanych z używaniem narkotyków. Pomagamy również osobom uzależnionym od leków, hazardu oraz alkoholu.

Posiadamy odpowiednio przygotowaną bazę lokalową, spełniającą wymagania stawiane przez sanepid i Unię Europejską. W budynku znajduje się gabinet lekarski, gabinety terapeutyczne, poczekalnia dla pacjentów, sanitariaty oraz pomieszczenie socjalne. Lokal wyposażony jest w sieć komputerową i odpowiedni sprzęt.

Cieszymy się dużym zaufaniem w środowisku osób uzależnionych. Terapię ambulatoryjną ukończyło u nas wiele rodzin. Naszych pacjentów przygotowujemy do terapii stacjonarnej oraz pracujemy z nimi po powrocie do domu.