Programy 2021

Lp.:

Instytucja

Nazwa zadania

Nazwa własna

Termin

Opis

1

LOW NFZ

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni

01.01.2020 31.12.2020

Świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol

2

ROPS

Wspieranie programów reintegracji i aktywizacji społecznozawodowej osób uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych nowych substancji psychoaktywnych lub zwiększanie dostępności do istniejących form wsparcia

16.04.2021

10.12.2021

 Zmiana społeczna wśród beneficjentów nastąpi poprzez zwiększenie umiejętności bycia asertywnym, zwiększenie umiejętności komunikacji interpersonalnej, zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem, uświadomienie w zakresie rozwiązywania problemów socjalnych, uświadomienie w zakresie rozwiązywania problemów zawodowych oraz poprawę relacji w rodzinie beneficjentów.

3

UM

Realizacja działań adresowanych do osób wysoce narażonych na czynniki ryzyka i ich rodzin

12.02.2021-12.11.2021

Ogólnym celem działania jest zmniejszanie wpływu czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi problemów narkomanii, kształtowanie umiejętności psychospołecznych ograniczających ryzyko uzależnienia oraz zapobieganie uzależnieniom i zachowaniom ryzykownym.

CEL SZCZEGÓŁOWY 1

Wzrost poziomu wiedzy na temat mechanizmów uzależnienia.

CEL SZCZEGÓŁOWY 2

Wzrost poziomu wiedzy na temat konsekwencji zdrowotnych, społecznych i prawnych używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych.

CEL SZCZEGÓŁOWY 3

Promowanie postaw i zachowań prozdrowotnych.

CEL SZCZEGÓŁOWY 4

Rozwijanie umiejętności psychospołecznych.

4

UM

Działania podjęte w celu zmniejszenia szkód lub ich ryzyka u osób przyjmujących narkotyki, ich rodzin i społeczeństwa

 

08.02.2021-15.11.2021

Ogólnym celem zadania jest zwiększenie dostępności do profesjonalnej pomocy dla osób używających i uzależnionych, zapobieganie szkodom zdrowotnym i społecznym oraz ograniczanie rozmiarów używania narkotyków.

CEL SZCZEGÓŁOWY 1

Wzrost poziomu wiedzy na temat konsekwencji zdrowotnych i społecznych wśród osób używających substancje psychoaktywne.

CEL SZCZEGÓŁOWY 2

Nabycie umiejętności ograniczenia konsekwencji zdrowotnych i społecznych wśród osób używających substancje psychoaktywne.

CEL SZCZEGÓŁOWY 3

Wzrost poziomu wiedzy na temat zapobiegania zakażeniom przenoszonym drogą krwionośną (HIV, HBV, HCV)

CEL SZCZEGÓŁOWY 4

Wzrost poziomu umiejętności na temat zapobiegania zakażeniom przenoszonym drogą krwionośną (HIV, HBV, HCV)

CEL SZCZEGÓŁOWY 5

Wzrost poziomu wiedzy na temat mechanizmów uzależnienia.

5

 

Wsparcie psychologiczne i/lub terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz członków rodzin

 

07.02.2021-14.11.2021

Ogólnym celem działania jest zwiększenie dostępności do profesjonalnej pomocy dla osób używających i uzależnionych, zapobieganie szkodom zdrowotnym i społecznym oraz ograniczanie rozmiarów używania narkotyków.

CEL SZCZEGÓŁOWY 1

Wzrost poziomu wiedzy na temat mechanizmów uzależnienia.

CEL SZCZEGÓŁOWY 3

Wzrost poziomu wiedzy na temat konsekwencji zdrowotnych i społecznych wśród osób używających substancje psychoaktywne.

CEL SZCZEGÓŁOWY 3

Wzrost umiejętności psychospołecznych.

6

 

Realizacja działań ograniczających indywidualne i społeczne szkody problemowego używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych

 

10.02.2021 – 10.11.2021

Ogólnym celem działania jest zwiększenie dostępności do profesjonalnej pomocy dla osób używających i uzależnionych, zapobieganie szkodom zdrowotnym i społecznym oraz ograniczanie rozmiarów używania narkotyków.

CEL SZCZEGÓŁOWY 1

Nabycie i/lub zwiększenie poziomu wiedzy na temat skutków zdrowotnych i społecznych używania substancji psychoaktywnych.

CEL SZCZEGÓŁOWY 2

Nabycie i/lub zwiększenie poziomu wiedzy na temat rozwoju uzależnienia.

CEL SZCZEGÓŁOWY 3

Poznanie i rozwinięcie kompetencji osobistych.

CEL SZCZEGÓŁOWY 4

Nabycie/zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych.

7

UM

Prowadzenie rozszerzonych form terapii poprzez grupy wsparcia, grupy motywacyjne, zapobieganie nawrotom choroby, grupy pracy nad systemem wartości w trzeźwości

06.03.2021-23.10.2021

Ogólnym celem zadania jest zmiana postaw, nawyków i przekonań beneficjentów dotyczących problemów wynikających z używania alkoholu.

Do celu ogólnego opracowano cele szczegółowe:

1.       Poprawa funkcjonowania osób uzależnionych.

2.       Zwiększenie wiedzy dotyczącej mechanizmów i skutków używania alkoholu.

3.       Kształtowanie umiejętności psychospołecznych.

4.       Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

5.       Utrzymywanie abstynencji.

6.       Poprawa relacji w rodzinie.

8

UM

Edukacja w zakresie FASD

12.02.2021 – 15.11.2021

Ogólnym celem zadania jest zmiana postaw i nawyków wśród osób używających alkoholu.      

CEL SZCZEGÓŁOWY 1

Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości używania alkoholu w czasie ciąży.

CEL SZCZEGÓŁOWY 2

Zwiększenie wiedzy na temat skutków FASD u dzieci.

CEL SZCZEGÓŁOWY 3

Zwiększenie umiejętności wychowawczych.

CEL SZCZEGÓŁOWY 4

Rozwijanie umiejętności psychospołecznych takich jak (komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, asertywność, konsekwencji w wychowaniu).

CEL SZCZEGÓŁOWY 5

Rozwijanie postaw prozdrowotnych.

9

KBPN

Programy reintegracji społecznej i zawodowej adresowane do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań specjalnych kierowanych do kobiet w ciąży oraz matek dzieci do lat 3, z zapewnieniem opieki nad dziećmi.

„Nowy rozdział”

04.01.2021-31.12.2021

Ogólnym celem programu jest poprawa funkcjonowania i jakości życia osób zmarginalizowanych społecznie w związku z używaniem narkotyków.

Do celu ogólnego opracowano cele szczegółowe:

1.       Utrzymanie abstynencji

2.       Poprawa sytuacji socjalnej

3.       Zdobycie/zwiększenie umiejętności poruszania się na rynku pracy

4.       Zdobycie/zwiększenie umiejętności psychospołecznych i zawodowych

5.       Zwiększenie stopnia samodzielności w funkcjonowaniu psychospołecznym

6.       Rozwiązanie sytuacji kryzysowych

7.       Rozwiązanie problemów prawnych/urzędowych

10

KBPN

Realizacja programów profilaktyki selektywnej

„Zanim przekroczysz granice”

04.01.2021-31.12.2021

Ogólnym celem programu jest zmniejszanie negatywnych konsekwencji działania czynników ryzyka i/lub stopnia nieprzystosowania dzieci, młodzieży i młodych dorosłych oraz wzmocnienie wpływu czynników chroniących.

Celami szczegółowymi są:

1.       Nabycie/zwiększenie umiejętności psychospołecznych

2.       Nabycie/zwiększenie umiejętności radzenia sobie z emocjami i uczuciami,

3.       Nabycie/zwiększenie wiedzy na temat norm przeciwnych zachowaniom problemowym lub ryzykownym,

4.       Nabycie/zwiększenie wiedzy na temat środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych,

5.       Poprawa sytuacji rodzinnej.

11

KBPN

Realizacja programów profilaktyki wskazującej

„Zdążyć przed uzależnieniem”

04.01.2021-31.12.2021

Ogólnym celem programu  jest zapobiegnięcie wejściu w uzależnienie osób u których rozpoznano pierwsze objawy zaburzeń lub szczególnie zagrożonych rozwojem problemów wynikających z używania narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych w związku z uwarunkowaniami biologicznymi, psychologicznymi czy społecznymi.

Do celu ogólnego zostały opracowane następujące cele szczegółowe takie jak:

1.       Nabycie/zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie zagrożeń, jakie niesie używanie narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych.

2.       Nabycie/zwiększenie poziomu wiedzy dotyczącej zmiany wzorów używania substancji.

3.       Nabycie/zwiększenie umiejętności zmiany wzorów używania substancji.

4.       Nabycie/zwiększenie umiejętności psychospołecznych.

5.       Nabycie/zwiększenie wiedzy na temat adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących narkotyków.

6.       Nabycie/zwiększenie umiejętności kształtowania adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących narkotyków.

7.       Ograniczenie częstości używania substancji psychoaktywnych.

8.       Utrzymanie abstynencji narkotykowej. 

9.       Poprawa sytuacji rodzinnej.

12

KBPN

Utworzenie i prowadzenie Centrów Zintegrowanej Pomocy i Redukcji Szkód

Lubelskie Centrum Zintegrowanej Pomocy i Redukcji Szkód dla użytkowników narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych

04.01.2021 – 31.12.2022

Ogólnym celem programu jest ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych. 

Do celu ogólnego zostały opracowane następujące cele szczegółowe takie jak:

1.       Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie bezpieczniejszego używania narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych.

2.       Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie rozprzestrzeniania się HIV, HCV, HBV, WR, COVID-19 i chorób przenoszonych drogą płciową.

3.       Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności mających na celu zmianę wzorów używania narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych na mniej szkodliwe.

4.       Ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń krwiopochodnych.

5.       Ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń chorobami przenoszonymi drogą płciową.

6.       Poprawa umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

7.       Poprawa sytuacji prawnej.

8.       Poprawa sytuacji socjalnej.

13

KBPN

Wspieranie realizacji programu wczesnej interwencji „FreD goes net”

Łap szansę – program wczesnej interwencji Fred goes net

04.01.2021-31.12.2022

Ogólnym celem programu Łap szansę – program wczesnej interwencji Fred goes net jest zapobiegnięcie wejściu w uzależnienie młodzieży.

Do celu ogólnego zostały opracowane następujące cele szczegółowe takie jak:

1.       Nabycie/zwiększenie wiedzy na temat  zagrożeń i skutków (zdrowotnych, społecznych i prawnych) używania narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych.

2.       Nabycie/zwiększenie umiejętności, rozpoznania własnych motywów używania narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych.

3.       Rozpoznanie własnych czynników chroniących i ryzyka.

4.       Zmiana przekonań i postaw normatywnych wobec narkotyków.

5.       Nabycie/zwiększenie wiedzy na temat systemów pomocowych.

6.       Zbudowanie systemu współpracy między policją, wymiarem sprawiedliwości, szkołami i organizacjami pomocowymi.

14

KBPN

Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin

Pomoc terapeutyczno – profilaktyczna dla patologicznych hazardzistów,
ich bliskich i rodzin. „Pogrywasz- przegrywasz”

04.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Ogólnym celem zadania jest zmiana przekonań i zachowań patologicznych hazardzistów i/lub patologicznych hazardzistów z innymi współwystępującymi zaburzeniami i/lub osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi i/lub ich bliskich i rodzin.

Do celu ogólnego zostały opracowane następujące cele szczegółowe takie jak:

1.       Nabycie/zwiększenie wiedzy na temat  uzależnienia

2.       Nabycie/zwiększenie wiedzy na temat  współuzależnienia

3.       Zaprzestanie/ograniczenie wykonywania patologicznych czynności

4.       Nabycie/zwiększenie umiejętności psychospołecznych

5.       Nabycie/zwiększenie wiedzy na temat optymalnego spłacania długów

6.       Poprawa relacji w rodzinie

15

KBPN

Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich bliskich i rodzin.

„Zalajkuj” rzeczywistość

04.05.2021 – 31.12.2021

Ogólnym celem programu jest zmiana przekonań i zachowań osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi ich bliskich i rodzin.

Cele szczegółowe:

1.       Nabycie/zwiększenie wiedzy na temat mechanizmów uzależnienia i współuzależnienia behawioralnego
i jego wpływu na organizm człowieka.

2.       Nabycie/zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

3.       Zwiększenie motywacji do terapii.

4.       Poprawa relacji w rodzinie.

5.       Nabycie/rozwinięcie umiejętności psychospołecznych.

Nasza działalność

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia, i Terapii Uzależnień w Lublinie istnieje od 1986 roku i jest placówką ambulatoryjną, udzielającą kompleksowej pomocy leczniczo-profilaktycznej w zakresie uzależnienia i innych problemów związanych z używaniem narkotyków. Pomagamy również osobom uzależnionym od leków, hazardu oraz alkoholu.

Posiadamy odpowiednio przygotowaną bazę lokalową, spełniającą wymagania stawiane przez sanepid i Unię Europejską. W budynku znajduje się gabinet lekarski, gabinety terapeutyczne, poczekalnia dla pacjentów, sanitariaty oraz pomieszczenie socjalne. Lokal wyposażony jest w sieć komputerową i odpowiedni sprzęt.

Cieszymy się dużym zaufaniem w środowisku osób uzależnionych. Terapię ambulatoryjną ukończyło u nas wiele rodzin. Naszych pacjentów przygotowujemy do terapii stacjonarnej oraz pracujemy z nimi po powrocie do domu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © MONAR Lublin 2020