Programy 2020

Lp.:

Instytucja

Nazwa zadania

Nazwa własna

Termin

Opis

1

LOW NFZ

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni

01.01.2020 31.12.2020

Świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol

2

KBPN

Zadanie nr  19: Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.

Pomoc terapeutyczno – profilaktyczna dla patologicznych hazardzistów,ich bliskich i rodzin.„Pogrywasz- przegrywasz”

02.01.2020 31.12.2020

Ogólnym celem zadania jest zmiana przekonań i zachowań patologicznych hazardzistów i/lub patologicznych hazardzistów z innymi współwystępującymi zaburzeniami i/lub osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi i/lub ich bliskich i rodzin.Do celu ogólnego zostały opracowane następujące cele szczegółowe takie jak:Nabycie/zwiększenie wiedzy na temat  uzależnienia

Nabycie/zwiększenie wiedzy na temat  współuzależnienia

Zaprzestanie/ograniczenie wykonywania patologicznych czynności

Nabycie/zwiększenie umiejętności psychospołecznych

Nabycie/zwiększenie wiedzy na temat optymalnego spłacania długów

Poprawa relacji w rodzinie

3

KBPN

Zadanie nr 20: Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich bliskich i rodzin

Motywacja drogą do sukcesu

01.02.2020 31.12.2020

Ogólnym celem zadania jest udzielanie wsparcia posterapeutycznego osobom uzależnionym od hazardu i uzależnionym od innych czynności po ukończonym procesie leczenia oraz ich bliskim i rodzinom ukierunkowanego na podtrzymanie uzyskanych w jej trakcie efektów. Do celu ogólnego zostały opracowane następujące cele szczegółowe takie jak: 1) Zwiększenie poziomu wiedzy na temat  nawrotów, 2) Zwiększenie umiejętności radzenia sobie z nawrotami, 3) Wzmocnienie więzi w rodzinie i
4) Poprawa jakości funkcjonowania psychicznego i społecznego

4

KBPN

Nr zadania 7: Realizacja programów profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży oraz rodzin

Zanim przekroczysz granice

2020-02-01 2020-12-31

Ogólnym celem programu jest zmniejszanie negatywnych konsekwencji działania określonych czynników ryzyka i/lub stopnia nieprzystosowania dzieci i młodzieży oraz wzmocnienie wpływu czynników chroniących.Celami szczegółowymi są:1. Nabycie/zwiększenie umiejętności psychospołecznych,

2. Nabycie/zwiększenie umiejętności radzenia sobie z emocjami i uczuciami,

3. Nabycie/zwiększenie wiedzy na temat norm przeciwnych zachowaniom problemowym lub ryzykownym,

4. Nabycie/zwiększenie wiedzy na temat środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych,

5. Poprawa sytuacji rodzinnej.

5

KBPN

Zadanie 1. Wspieranie realizacji programu wczesnej interwencji Fred goes net

Łap szansę – program wczesnej interwencji Fred goes net

01.02.2020 31.12.2020

Ogólnym celem programu Łap szansę – program wczesnej interwencji Fred goes net jest zapobiegnięcie wejściu w uzależnienie młodzieży.Do celu ogólnego zostały opracowane następujące cele szczegółowe takie jak:Nabycie/zwiększenie wiedzy na temat  zagrożeń i skutków (zdrowotnych, społecznych i prawnych) używania narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych.

Nabycie/zwiększenie umiejętności, rozpoznania własnych motywów używania narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych

Rozpoznanie własnych czynników chroniących i ryzyka

Zmiana przekonań i postaw normatywnych wobec narkotyków

Nabycie/zwiększenie wiedzy na temat systemów pomocowych

6

KBPN

Nr zadania: 2: Utworzenie i prowadzenie Centrów Zintegrowanej Pomocy i Redukcji Szkód

Lubelskie Centrum Zintegrowanej Pomocy i Redukcji Szkód dla użytkowników narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych

01.02.2020 31.12.2020

Ogólnym celem programu jest ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych.Do celu ogólnego zostały opracowane następujące cele szczegółowe takie jak:Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie bezpieczniejszego używania narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych.

Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie rozprzestrzeniania się HIV, HCV, HBV, WR i chorób przenoszonych drogą płciową.

Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności mających na celu zmianę wzorów używania narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych na mniej szkodliwe.

Ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń krwiopochodnych.

Ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń chorobami przenoszonymi drogą.

Poprawa umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Poprawa sytuacji prawnej.

Poprawa sytuacji socjalnej.

7

KBPN

Zadanie 8 Programy profilaktyki wskazującej

„Zdążyć przed uzależnieniem”

02.01.2020 31.12.2020

Ogólnym jego celem jest zapobiegnięcie wejściu w uzależnienie osób u których rozpoznano pierwsze objawy zaburzeń lub szczególnie zagrożonych rozwojem problemów wynikających z używania narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych w związku z uwarunkowaniami biologicznymi, psychologicznymi czy społecznymi.Do celu ogólnego zostały opracowane następujące cele szczegółowe takie jak:1. Nabycie/zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie zagrożeń, jakie niesie używanie narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych.

2. Nabycie/zwiększenie poziomu wiedzy dotyczącej zmiany wzorów używania substancji.

3. Nabycie/zwiększenie umiejętności zmiany wzorów używania substancji.

4. Nabycie/zwiększenie umiejętności psychospołecznych.

5. Nabycie/zwiększenie wiedzy na temat adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących narkotyków.

6. Nabycie/zwiększenie umiejętności kształtowania adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących narkotyków.

7. Ograniczenie częstości używania substancji psychoaktywnych.

8. Utrzymanie abstynencji narkotykowej.

9. Poprawa sytuacji rodzinnej.

8

UM

Realizacja środowiskowych działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

10.02.2020 31.10.2020

Ogólnym celem zadania jest promowanie wolnych od uzależnień form spędzania czasu wolnego oraz ograniczenie zachowań ryzykownych związanych z używaniem alkoholu wśród dzieci i młodzieży.Do celu ogólnego opracowano cele szczegółowe takie jak:1. Ograniczenie ryzykownych zachowań wśród dzieci i młodzieży.

2. Zwiększenie świadomości w obszarze szkód psychospołecznych i zdrowotnych wynikających z używania alkoholu.

3. Zwiększenie wiedzy na temat czynników ryzyka i czynników chroniących w rozwoju dzieci i młodzieży.

9

UM

Zwiększanie dostępności świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu

01.03.2020 31.10.2020

Ogólnym celem zadania jest wspieranie dostępu do działań terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób zagrożonych, używających i uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin.Do celu ogólnego opracowano cele szczegółowe:1. Nabycie/zwiększenie wiedzy na temat alkoholu i jego wpływu na organizm człowieka.

2. Nabycie/zwiększenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

3. Nabycie/zwiększenie umiejętności psychospołecznych.

4. Poprawa relacji w rodzinie.

10

UM

Udzielanie pomocy osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem od alkoholu

01.03.202031.10.2020

Ogólnym celem zadania jest wspieranie dostępu do działań terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób zagrożonych, używających i uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin.Do celu ogólnego opracowano cele szczegółowe:1. Nabycie/zwiększenie wiedzy na temat alkoholu  i jego wpływu na organizm człowieka.

2. Nabycie/zwiększenie umiejętności radzenia sobie w życiu codziennym.

3. Poprawa relacji w rodzinie.

4. Utrzymanie abstynencji i wzmocnienie motywacji do leczenia.

11

UM

Realizacja działań adresowanych do osób wysoce narażonych na czynniki ryzyka, w szczególności używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób szkodliwy.

03.02.2020 31.10.2020

Ogólnym celem działania będzie zwiększenie dostępności pomocy osobom zagrożonym rozwojem problemów wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych oraz motywowanie ich do podjęcia leczenia lub utrzymania abstynencji narkotykowej.CEL SZCZEGÓŁOWY 1Wzrost poziomu wiedzy na temat używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych.

CEL SZCZEGÓŁOWY 2

Utrzymanie abstynencji narkotykowej.

CEL SZCZEGÓŁOWY 3

Rozwiązanie sytuacji kryzysowych związanych z narkotykami.

CEL SZCZEGÓŁOWY 4

Ograniczenie wpływu czynników ryzyka i wzmocnienie czynników chroniących.

12

UM

Programy post-rehabilitacyjne umożliwiające powrót do pełnienia ról społecznych dla osób uzależnionych od narkotyków po ukończonym procesie leczenia  lub osób, które nie ukończyły terapii lecz utrzymują abstynencję.

03.02.2020 31.10.2020

Ogólnym celem zadania będzie zwiększenie dostępności do programów ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych oraz wzmocnienie umiejętności życiowych.CEL SZCZEGÓŁOWY 1Rozwijanie umiejętności prawidłowego funkcjonowania w życiu codziennym.CEL SZCZEGÓŁOWY 2

Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych dotyczących narkotyków.

CEL SZCZEGÓŁOWY 3

Zapobieganie nawrotom.

CEL SZCZEGÓŁOWY 4

Utrzymanie abstynencji narkotykowej.

13

UM

Rozwijanie dostępu do leczenia ambulatoryjnego dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych

03.02.2020 31.10.2020

Ogólnym celem działania będzie zwiększenie dostępności do programów ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych, zmniejszenie negatywnych konsekwencji zdrowotnych i społecznych używania narkotyków oraz zwiększenie dostępu do profesjonalnej pomocy.CEL SZCZEGÓŁOWY 1Podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej substancji psychoaktywnych.

CEL SZCZEGÓŁOWY 2

Rozwijanie umiejętności psychospołecznych.

CEL SZCZEGÓŁOWY 3

Dążenie do osiągnięcia i utrzymania abstynencji narkotykowej.

CEL SZCZEGÓŁOWY 4

Rozwiązanie sytuacji kryzysowych związanych z narkotykami.

CEL SZCZEGÓŁOWY 5

Zmotywowanie do leczenia i dalszej pracy nad sobą.

14

ROPS

    

15

ROPS

    

Nasza działalność

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia, i Terapii Uzależnień w Lublinie istnieje od 1986 roku i jest placówką ambulatoryjną, udzielającą kompleksowej pomocy leczniczo-profilaktycznej w zakresie uzależnienia i innych problemów związanych z używaniem narkotyków. Pomagamy również osobom uzależnionym od leków, hazardu oraz alkoholu.

Posiadamy odpowiednio przygotowaną bazę lokalową, spełniającą wymagania stawiane przez sanepid i Unię Europejską. W budynku znajduje się gabinet lekarski, gabinety terapeutyczne, poczekalnia dla pacjentów, sanitariaty oraz pomieszczenie socjalne. Lokal wyposażony jest w sieć komputerową i odpowiedni sprzęt.

Cieszymy się dużym zaufaniem w środowisku osób uzależnionych. Terapię ambulatoryjną ukończyło u nas wiele rodzin. Naszych pacjentów przygotowujemy do terapii stacjonarnej oraz pracujemy z nimi po powrocie do domu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © MONAR Lublin 2020