Projekty 2015

Projekty realizowane w 2015 r.:

Pomoc terapeutyczno-profilaktyczna dla patologicznych hazardzistów, ich bliskich i rodzin

Opis projektu: Głównym celem programu jest zmiana przekonań i zachowań patologicznych hazardzistów, ich bliskich i rodzin, ukierunkowana na zaprzestanie grania. Adresatami programu jest 20 patologicznych hazardzistów i 10 członków ich rodzin i bliskich.

Źródło finansowania: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

***

Grupa terapeutyczna dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków: „Jak żyć bez narkotyków?”

Opis projektu: Głównym celem programu jest zmiana przekonań i zachowań osób używających substancje psychoaktywne wobec narkotyków, ukierunkowana na abstynencję. Program adresowany do osób uzależnionych, używających szkodliwie substancji psychoaktywnych z terenu miasta Lublina.

Źródło finansowania: UM w Lublinie

 ***

Program profilaktyki wskazującej dla osób używających narkotyki

Opis projektu: Głównym celem programu jest zmiana przekonań i zachowań osób używających substancje psychoaktywne wobec narkotyków, ukierunkowana na abstynencję.

Program adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych:

– używających narkotyki w sposób okazjonalny lub problemowy, z wyłączeniem uzależnienia,

– zagrożonych rozwojem problemów wynikających z używania substancji psychoaktywnych, w związku z uwarunkowaniami biologicznymi, psychologicznymi czy społecznymi,

– osób zgłaszających się z ustawy o Przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005 roku, z art. 72 ust.1.,

– rodzin jako pośredniej grupy docelowej.

Źródło finansowania: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

***

Zmniejszenie marginalizacji społecznej osób po ukończonym procesie leczenia

Opis projektu: Głównym celem programu jest zapobieganie nawrotom choroby wśród osób po ukończonej terapii uzależnienia od narkotyków ukierunkowane na zmniejszenie marginalizacji społecznej adresatów programu. Program adresowany do osób po ukończonym procesie leczenia ambulatoryjnym lub/i stacjonarnym.

Źródło finansowania: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

***

Program wspierający dla kobiet używających szkodliwie narkotyków

Opis projektu: Głównym celem programu jest zmiana przekonań i zachowań kobiet szkodliwie używających narkotyków program adresowany jest do kobiet używających szkodliwie narkotyków.

Źródło finansowania: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

***

Program wspierający dla osób używających szkodliwie substancje psychoaktywne

Nazwa zadania: Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób używających szkodliwie substancje psychoaktywne

Opis projektu: Głównym celem zadania jest zmiana stylu życia osób używających szkodliwie nakierowana na utrzymywanie abstynencji. Program adresowany do osób używających szkodliwie substancje psychoaktywne z terenu miasta Lublina.

Źródło finansowania: UM w Lublinie

***

Program wspierający dla osób używających szkodliwie substancje psychoaktywne

Nazwa zadania: Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

Opis projektu: Głównym celem programu jest zmiana przekonań i zachowań osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, ukierunkowana na abstynencję. Program adresowany do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych z terenu miasta Lublina.

Źródło finansowania: UM w Lublinie

***

Program zawierający działania na rzecz przeciwdziałania problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie

Nazwa zadania: Pomoc psychospołeczna dla ofiar przemocy domowej

Opis projektu: Głównym celem programu jest pomoc osobie krzywdzonej w bezpiecznym wydostaniu się z przemocy. Program adresowany do ofiar przemocy w rodzinie z terenu miasta Lublina.

Źródło finansowania: UM w Lublinie

***

Program wspierający dla członków rodzin z problemem alkoholowym, w tym realizacja programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem DDA

Nazwa zadania: Pomoc terapeutyczna dla osób z syndromem DDA

Opis projektu: Celem zadania jest pomoc osobie z syndromem DDA w powrocie do „normalności”, w podniesieniu jakości i komfortu funkcjonowania na co dzień. Program adresowany do osób z syndromem DDA z terenu miasta Lublina.

Źródło finansowania: UM w Lublinie

***

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni

Opis projektu: Świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol.

Źródło finansowania: NFZ

***

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach w zakresie profilaktyki uzależnień, w szczególności uczniów i wychowanków zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie

Opis projektu:

Grupę docelową zadania stanowią:

– uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

– rodzice uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

– nauczyciele ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

– wszyscy zainteresowanie problemem uzależnień którzy skorzystają z telefonu zaufania.

Głównym celem programu jest zmiana postaw i przekonań beneficjentów na temat używania substancji psychoaktywnych.

Źródło finansowania: Kuratorium Oświaty w Lublinie