Programy 2019

2019 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni NFZ świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol
2019 – Pomoc terapeutyczno – profilaktyczna dla patologicznych hazardzistów, ich bliskich i rodzin.
„Pogrywasz- przegrywasz” Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie Ogólnym celem zadania jest zmiana przekonań i zachowań patologicznych hazardzistów, patologicznych hazardzistów z innymi współwystępującymi zaburzeniami, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.
2019 – Realizacja programów wsparcia dla rodzin
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie Ogólnym celem programu jest zmniejszenie wpływu czynników ryzyka oraz zwiększenie wpływu czynników chroniących w rodzinach, w których występuje problem używania środków odurzających, substancji psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych.

2019 – Realizacja programów profilaktyki selektywnej Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie Ogólnym celem programu jest zmniejszanie negatywnych konsekwencji działania określonych czynników ryzyka i/lub stopnia nieprzystosowania dzieci i młodzieży oraz wzmocnienie wpływu czynników chroniących
2019 – Realizacja programów profilaktyki wskazującej Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie Ogólnym celem programu jest zapobiegnięcie wejściu w uzależnienie osób, u których rozpoznano pierwsze objawy zaburzeń lub szczególnie zagrożonych rozwojem problemów wynikających z używania narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych w związku z uwarunkowaniami biologicznymi, psychologicznymi czy społecznymi.

2019 – Programy reintegracji społecznej i zawodowej adresowane do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie Ogólnym celem programu jest odbudowywanie oraz umacnianie umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy osób zmarginalizowanych społecznie w związku z używaniem narkotyków
2019 – Działania z zakresu ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na profilaktykę HIV, HCV, HBV i innych chorób zakaźnych wśród osób używających narkotyków. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie Ogólnym celem programu jest ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych.