Programy 2019

Urząd Miasta Lublin:

  1. Programy finansowane przez Wydział Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta w Lublinie ze środków z Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin:

– Udzielanie pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem i uzależnionym od alkoholu

– Realizacja działań wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu

– Zwiększanie dostępności świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu

– Realizacja działań profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży mieszkających w obszarach szczególnego ryzyka

 

  1. Program finansowany przez Wydział Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta w Lublinie ze środków z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin:

 

– Rozwijanie dostępu do leczenia ambulatoryjnego dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych

 

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie:

  1. „Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii:

– Programy reintegracji społecznej i zawodowej adresowane do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

– Program ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na profilaktykę HIV, HCV, HBV i innych chorób zakaźnych wśród osób używających narkotyków.

– Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.

  1. Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu zdrowia

– Realizacja programów wsparcia dla rodzin

– Realizacja programów profilaktyki selektywnej

– Realizacja programów profilaktyki wskazującej

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie:

Programy realizowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie

– Wspieranie programów profilaktyki wskazującej w tym: poszerzanie programów o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w tym w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

 

2019 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni NFZ świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol
2019 – Pomoc terapeutyczno – profilaktyczna dla patologicznych hazardzistów, ich bliskich i rodzin.
„Pogrywasz- przegrywasz” . Program realizowany ze środków otrzymanych od Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Ogólnym celem zadania jest zmiana przekonań i zachowań patologicznych hazardzistów, patologicznych hazardzistów z innymi współwystępującymi zaburzeniami, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.
2019 – Realizacja programów wsparcia dla rodzin.
Program realizowany ze środków otrzymanych od Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Ogólnym celem programu jest zmniejszenie wpływu czynników ryzyka oraz zwiększenie wpływu czynników chroniących w rodzinach, w których występuje problem używania środków odurzających, substancji psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych.

2019 – Realizacja programów profilaktyki selektywnej. Program realizowany ze środków otrzymanych od Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Ogólnym celem programu jest zmniejszanie negatywnych konsekwencji działania określonych czynników ryzyka i/lub stopnia nieprzystosowania dzieci i młodzieży oraz wzmocnienie wpływu czynników chroniących
2019 – Realizacja programów profilaktyki wskazującej. Program realizowany ze środków otrzymanych od Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Ogólnym celem programu jest zapobiegnięcie wejściu w uzależnienie osób, u których rozpoznano pierwsze objawy zaburzeń lub szczególnie zagrożonych rozwojem problemów wynikających z używania narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych w związku z uwarunkowaniami biologicznymi, psychologicznymi czy społecznymi.

2019 – Programy reintegracji społecznej i zawodowej adresowane do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Program realizowany ze środków otrzymanych od Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Ogólnym celem programu jest odbudowywanie oraz umacnianie umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy osób zmarginalizowanych społecznie w związku z używaniem narkotyków
2019 – Działania z zakresu ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na profilaktykę HIV, HCV, HBV i innych chorób zakaźnych wśród osób używających narkotyków. Program realizowany ze środków otrzymanych od Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Ogólnym celem programu jest ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych.