Programy 2019

Urząd Miasta Lublin:

  1. Programy finansowane przez Wydział Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta w Lublinie ze środków z Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin:

– Udzielanie pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem i uzależnionym od alkoholu

– Realizacja działań wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu

– Zwiększanie dostępności świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu

– Realizacja działań profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży mieszkających w obszarach szczególnego ryzyka

 

  1. Program finansowany przez Wydział Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta w Lublinie ze środków z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin:

 

– Rozwijanie dostępu do leczenia ambulatoryjnego dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych

 

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie:

  1. „Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii:

– Programy reintegracji społecznej i zawodowej adresowane do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

– Program ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na profilaktykę HIV, HCV, HBV i innych chorób zakaźnych wśród osób używających narkotyków.

– Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.

  1. Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia

– Realizacja programów wsparcia dla rodzin

– Realizacja programów profilaktyki selektywnej

– Realizacja programów profilaktyki wskazującej

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie:

Programy realizowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie

– Wspieranie programów profilaktyki wskazującej w tym: poszerzanie programów o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w tym w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

 

Narodowy Fundusz Zdrowia, Lubelski Oddział Wojewódzki

– Udzielanie świadczeń terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol